Obowiązek informacyjny

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) firma FC Oliwia Płaczek informuje, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest FC Oliwia Płaczek, ul. Nakielska 46, 42-600 Tarnowskie Góry

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:
w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu
prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
w celu działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie
uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kategorie odbiorców
Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały
skutków prawnych.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych
Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem
wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.